REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

goldenopal.pl

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Sklep internetowy https://goldenopal.pl (dalej występujący jako Sklep) prowadzony jest przez
Goldenopal Sp. z o.o., prowadzącą działalność pod adresem: 61-879 Poznań ul. Łąkowa 14, o nadanym
numerze identyfikacji podatkowej NIP: PL7831737882, o nadanym numerze REGON: 363770892,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603262.

DEFINICJE

§ 2

1) Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a Sprzedający pełni pozycję usługodawcy
w rozumieniu wskazanego aktu prawnego. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do
przedsiębiorców i nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2) Sklep – sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym:

Strona główna


3) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową.
4) Klient – Przedsiębiorca lub osoby reprezentujące tegoż Przedsiębiorcę, który na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie oraz po uprzedniej rejestracji dokonuje zamówienia w Sklepie
bądź zamierza takiego zamówienia dokonać.
5) Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie, tj. Goldenopal Sp. z o.o. bądź osoby
upoważnione do reprezentacji Goldenopal Sp. z o.o. w ramach działalności Sklepu, w tym w
szczególności pracownicy Goldenopal Sp. z o.o.
6) Przedmiot transakcji – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.
7) Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa
Sprzedaży.
8) Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.
12) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
13) Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej
Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji
newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
14) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
15) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie.
16) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
17) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych
poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
18) Licencja – nieodpłatna niewyłączna licencja na korzystanie z utworów, udzielana Klientowi
przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów znajdujących się w aktualnej ofercie
asortymentowej Goldenopal Sp. z o.o. wyłącznie Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą
lub upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorcy, którzy zdeklarowali chęć dokonywania zakupów
poprzez Sklep.

§ 4

Towar eksponowany w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia
przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji/potwierdzenia Sklepu. Klient nadto
zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się
w ofercie Sklepu, w tym zapytanie dotyczące negocjacji ceny.

§ 5

Utworzenie Konta (rejestracja) jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6

Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które doliczane są osobno.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 7

Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy Goldenopal Sp. z o.o. a
Klientem) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przy czym wymagania techniczne są
następujące: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet,
przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego
adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze Sklepem.

§ 8

Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
lub upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorcy, którzy wyrazili chęć zawierania umów sprzedaży za
pośrednictwem Sklepu i którym Sprzedający przydzielił dedykowane konto w Sklepie (nadane Klientowi
poprzez zaakceptowanie wysłanego przez niego formularza rejestracji, a obejmujące: nazwę
użytkownika, login i hasło). Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez Sprzedającego – a
udostępnionych dobrowolnie przez Klienta. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie
danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby
zamówień.

§ 9

Przydzielenie Przedsiębiorcy dedykowanego konta w Sklepie następuje poprzez rozpoznanie przez
Sprzedającego złożonego przez Przedsiębiorcę Formularza rejestracji. Formularz taki musi być
kompletny, a Przedsiębiorca musi być związany z branżą złotniczą/jubilerską/zegarkową, tj. jego rodzaj

wykonywanej przeważającej działalności gospodarczej musi być określony jednym z następujących
kodów PKD:
46.48.Z – Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;
32.12.Z – Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych;
47.77.Z – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;
46.72.Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
95.25.Z – Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii.
Niespełnienie tego wymogu uprawnia Sprzedającego do niezaakceptowania złożonego przez
Przedsiębiorcę Formularza rejestracji.

§ 10

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie Formularza
zamówienia i przesłanie go do Sprzedającego poprzez System teleinformatyczny Sklepu. Warunkiem
koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie oraz aktualność danych
Klienta.

§ 11

Przyjęcie przez Sprzedającego każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz
poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z
zawarciem umowy sprzedaży. Goldenopal Sp. z o.o. nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych
potwierdzeń spowodowane czynnikami niezależnymi (np. awariami serwerów pocztowych, łącz
internetowych, klęskami żywiołowymi).

§ 12

Wysyłając zamówienie przy pomocy strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwarunkowego przestrzegania. W przypadku
niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia
bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

§ 13

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone do koszyka w
niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego (za wyjątkiem przerw w działalności Sklepu
ogłoszonych na stronie www Sklepu). Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o
specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne – o ile nie zostały wcześniej
uzgodnione ze Sprzedawcą. W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia nie wolno bez
wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu
zamówienia. W takim przypadku wprowadzenie zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient
dokonał zamówienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie.

§ 14

Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub niepełnie wypełnionych formularzy zamówienia.
Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia
jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie
można anulować bez zgody Sprzedającego.

§ 15

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w
wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych
polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen – włącznie z produktami dodanymi przez Klienta do
Koszyka. Przesłane Klientowi potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem ceny.
Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w
trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji
zamówienia.

§ 16

Sprzedający ma prawo do udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i
odwoływania promocji.

§ 17

Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z
upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
Klient zaakceptowawszy Regulamin upoważnia Sprzedającego do wysyłki faktury e-mailem na adres
wskazany w formularzu rejestracyjnym przez Klienta, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.

§ 18

W przypadku, gdy okaże się, że na skutek omyłki Cena podana w Sklepie lub w Zamówieniu jest
nieprawidłowa, a różnica pomiędzy ceną rzeczywistą a błędnie podaną wynosi co najmniej 20% wartości
ceny rzeczywistej, Sprzedający może jednostronnie odstąpić z tego powodu od umowy sprzedaży bez
odszkodowania i jakichkolwiek kosztów.

§ 19

Własność Produktów przechodzi na Klienta z chwilą przekazania zamówionego towaru przewoźnikowi –
pod warunkiem zapłacenia całej ceny sprzedaży.

§ 20

Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary
związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie
przesyłki.

§ 21

Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na
komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru, za co Sprzedawca nie odpowiada.

PŁATNOŚCI

§ 22

Termin płatności wynosi 7 dni kalendarzowych; jakiekolwiek modyfikacje tego terminu muszą być

indywidualnie ustalane ze Sprzedającym. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w potwierdzeniu e-
maili przesyłanym po złożeniu zamówienia oraz na stronie Sklepu. Termin realizacji systemowo ustalany
jest dla poszczególnych zamówień i widoczny jest w zakładce zamówienia.

§ 23

Sprzedający akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe Sklepu podane w treści faktury
lub za pośrednictwem serwisów transakcyjnych wskazanych na stronie Sklepu. Wszelkie odstępstwa od
tej zasady wymagają indywidualnego ustalenia ze Sprzedającym.

§ 24

Sklep może:
1) wstrzymać realizację zamówienia (zamówień);
2) zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta w przypadku opóźnienia w
regulowaniu płatności.

§ 25

Sprzedający zastrzega, że dla nowych Klientów może wprowadzić ograniczenia co do sposobu, formy lub
terminu płatności – celem sprawdzenia ich wiarygodności.

§ 26

Sprzedawca zastrzega sobie prawo indywidualnego ustalania terminów płatności i udzielania rabatów na
rzecz poszczególnych Klientów na podstawie odrębnego zamówienia.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

§ 27

Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres.
Produkty przesyłane są za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej bądź za pośrednictwem kuriera
Klienta – wówczas wymagane jest uprzednie przesłanie Sprzedającemu listu przewozowego.

§ 28

Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z terminem widocznym w karcie Produktu. Termin dostawy
liczony jest od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego. Sprzedający nie
ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta
nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy lub z przyczyn leżących po stronie przewoźnika. W
przypadku ponownej dostawy z tych przyczyn, Sprzedający może obciążyć Klienta dodatkową opłatą.

§ 29

Minimum zamówieniowe dla każdego zamówienia określa się na poziomie 100 PLN netto. W przypadku
złożenia zamówienia na niższą kwotę nie zostanie ono zrealizowane.

§ 30

W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w
obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki lub niezgodności
Produktu z umową Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika oraz do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy
dostarczającej – a następnie za pośrednictwem Sklepu. Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej
przesyłki wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego.
Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii
dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych – do
zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Zgłoszenie braku ilościowego może nastąpić
wyłącznie w dniu dostawy. Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć za
pośrednictwem Sklepu odpowiednią reklamację bądź pisemnie poinformować Sprzedającego.

§ 31

Umowa zawarta ze Sprzedającym jest umową zawieraną na odległość.

§ 32

Klient nie może od umowy odstąpić – chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

§ 33

Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez
Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep na prawo zaproponować
Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta,
zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot
wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

REKLAMACJE I GWARANCJE

§ 34

Z zastrzeżeniem § 30 Reklamacje należy składać za pośrednictwem Sklepu – zakładki „Reklamacje”. W
przypadku niemożliwości złożenia reklamacji tą drogą (np. zablokowanie Klienta, awaria Sklepu)
obowiązuje formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 35

Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego
otrzymania przez Sprzedającego. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na
pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu
magazynowego lub braku u dystrybutora), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, zaś w razie braku
zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie
ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sprzedającym.

§ 36

Zakupione i dostarczone towary są objęte gwarancją. Rękojmia, z uwagi na charakter stosunku między
przedsiębiorcami, jest wyłączona.

PRAWA AUTORSKIE ORAZ LICENCJA NA WYKORZYSTANIE UTWORÓW

§ 37

Wszystkie fotografie, rysunki, ikony, opisy, ogólny design oraz inne informacje zawarte na stronach
Sklepu chronione są prawami autorskimi Sprzedającego lub innych osób. Wszelkie kopiowanie,
wykorzystywanie ich bez zgody Sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

§ 38

Rejestrując Konto i dokonując zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu, Klient może otrzymać od
Sprzedającego odpłatną lub nieodpłatną niewyłączną licencję na wykorzystywanie w ramach swojej
działalności handlowej i marketingowej materiałów, zdjęć, grafik, opisów, nazw handlowych
zamieszczonych na stronie Sklepu. Licencja wymaga zawarcia umowy na piśmie i nie może być
domniemywana.

§ 39

Licencja udzielana jest na okres nie dłuższy niż okres ważności konta Klienta w Sklepie.

§ 40

Klient może korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie Sklepu wyłącznie w zakresie i na
warunkach określonych w Regulaminie i po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego bądź
osoby reprezentującej Sprzedającego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, o ile co
innego nie wynika z umowy licencyjnej.

§ 41

Klient nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z utworów i materiałów
zamieszczonych na stronie.

§ 42

W przypadku naruszenia przez Klienta określonych w Regulaminie warunków korzystania z Licencji,
Sprzedający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Licencji ze skutkiem natychmiastowym.

§ 43

Sprzedający ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku naruszenia przez
Klienta określonych w Regulaminie warunków korzystania z Licencji.

§ 44

W każdym przypadku gdy dojdzie do naruszenia przez Klienta określonych w w Regulaminie warunków
korzystania z Licencji, i spowoduje to wystąpienie przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko
Sprzedającemu, Klient jest zobowiązany do zaspokojenia takiego roszczenia, zwalniając Sprzedającego

ze wszelkich świadczeń z tego tytułu na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego, albo do naprawienia
wynikłej stąd dla Sprzedającego szkody w pełnej wysokości.

REZYGNACJA Z POSIADANIA KONTA

§ 45

Klient w celu rezygnacji z posiadania Konta zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedającym za
pośrednictwem adresu e-mail sklep@goldenopal.pl. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do usunięcia
konta jest Sprzedający.

§ 46

Po usunięciu Konta dalsze korzystanie z Konta staje się niemożliwe.

§ 47

Konto Klienta zostanie usunięte lub zablokowane przez Sprzedającego w przypadku stwierdzenia
naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 48

Każdego Klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na
stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.

§ 49

Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do pogwałcenia zasady, iż Sklep
nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich
Klientów/użytkowników.

§ 50

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

§ 51

Wszelkie dane osobowe Klienta wprowadzane są do systemu sprzedaży (z systemu Sprzedającego
służącego do fakturowania kontrahentów) w chwili, w której Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów
za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i
zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.

§ 52

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Goldenopal Sp. z o.o.,
prowadzącą działalność pod adresem: 61-879 Poznań ul. Łąkowa 14, o nadanym numerze identyfikacji
podatkowej NIP: PL7831737882, o nadanym numerze REGON: 363770892, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000603262.
Szczegółowa informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce
Prywatności – o czym mowa w postanowieniu § 48 niniejszego Regulaminu.

POLITYKA COOKIES

§ 53

Pod pojęciem Cookies rozumie się niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta
(po zalogowaniu), dzięki którym Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, a
ponadto służą do tworzenia statystyk oglądalności i prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej
zbliżonej do zainteresowań Klienta. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają
konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów
komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są
przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§ 54

Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

RABATY

§ 55

Sprzedający może na wybrane produkty udzielić rabatu, który liczony jest procentowo od ceny robocizny, tj. od składowej ceny końcowej produktu niebędącej giełdową ceną złota. Procentowa wartość rabatu określana jest na karcie produktu, a rabat naliczany jest automatycznie w Koszyku. Nie ma możliwości uzyskania rabatu na składową ceny końcowej produktu będącą giełdową ceną złota.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 56

Sprzedający dokłada wszelkich starań by usługi świadczone w ramach Sklepu były na najwyższym
poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia ich dostępności w przypadku
konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z
koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu albo z powodu awarii.

§ 57

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań
tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez
Klienta. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do kwoty wartości Zamówienia, w związku z
którym powstała szkoda.

§ 58

Sklep zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany cen oraz ilości produktów w ofercie Sklepu w ciągu całej doby,
2) wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,
3) wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,
4) przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
5) realizacji dużych zamówień w osobnych partiach po uprzednim poinformowaniu Kupującego.

§ 59

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu Klient może przesyłać pocztą e-mail na
adres sklep@goldenopal.pl. Pytania lub uwagi przesłane później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia
przez Klienta informacji o zdarzeniu będącym podstawą pytania lub uwagi mogą nie zostać
uwzględnione. Sprzedawca ustosunkuje się do pytania lub uwagi w terminie 14 dni od dnia jej
skutecznego otrzymania.

§ 60

Dane przekazane w wyniku wypełnienia Formularza rejestracji są poufne i nie będą ujawniane osobom
trzecim.

§ 61

Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie
skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

§ 62

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

§ 63

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać
zmieniony; aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem XXXXXX. W przypadku braku
akceptacji zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu – pod rygorem
uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.

§ 64

Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sprzedającym w ramach korzystania ze Sklepu
oraz umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji
sądów polskich. Sądem miejscowo właściwym będzie sąd siedziby Sprzedającego, również w przypadku
rozwiązania umowy lub jej nieważności albo nie dojścia umowy do skutku.

§ 65
Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2023 roku.